Tradicija (običaji)

Dok se u cijelom području stanovništvo tradicionalno bavilo šumarstvom prije no što je Nacionalni park osnovan, u dolini Kupe gospodarstvo je više bilo orijentirano na obrađivanje malih parcela sa usjevima i uzgoj domaćih životinja.

Danas pronalazimo tek nekoliko preostalih seoskih gospodarstava gdje se uzgajaju voće, povrće i sitna stoka. Ta su mala gospodarstva sagrađena na tradicionalan način i predstavljaju kulturno nasljeđe ovog prostora. Njihova obnova i uvođenje starih načina obrade zemlje vrlo su rijetki, a rijetka je i ponuda lokalnih proizvoda. U budućnosti bi upravo ove tradcionalne djelatnosti mogle biti pokretač oživljavanja čitavog kraja.

U prošlosti je lov i ribolov bio uvelike zastupljen i predstavljao je dodatni izvor prihoda lokalnom stanovništvu. Međutim, proglašenjem ovog područja Nacionalnim parkom lov je zabranjen. Otada je Nacionalni park postao utočište za životinje, a s obzirom da pokriva prostor od 290 do 1500 metara nadmorske visine, omogućava njihovu sezonsku migraciju.

Tradicionalni obrti, iako su u prošlosti bili popularni, naročito vezano za preradu drva, danas su gotovo nestali.

Nažalost, stari zanat izrade šindre skoro je u potpunosti nestao na području Gorskog kotara. U okviru programa malih darovnica u sklopu KEC projekta, tijekom 2006. godine održana je vrlo uspješna radionica za zainteresirane sudionike koji su izučili sve potrebne faze izrade šindre.

izrada šindre

 cijepanje šindre

Slika3

TOP