Kulturna baština

U Kupskoj dolini nalaze se brojna ruralna naselja koja su većinom napuštena ili se koriste samo vikendima. Među njima važnu poziciju zauzima selo Razloge, koje je jedno od najaktivnijih sela u Nacionalnom parku gdje postoje i razvojne inicijative kako od strane Nacionalnog parka, tako i od lokalnog stanovništva.

U naseljima unutar Nacionalnog parka dominira tip gradnje tzv. goranske domaće kuće, uglavnom sagrađene od kamena i drveta, dvaju materijala koji su bili na raspolaganju u tom kraju. Kuće su pokrivene i djelomično obložene drvenom šindrom ili daskom. Jedan od vrijednijih takvih objekata nalazi se i na poučnoj stazi Leska.

TOP